در طول روز چند ساعت در اینترنت سیر می کنید؟
(18.91%) 7
کمتر از 1 ساعت
(59.45%) 22
کمتر از 2 ساعت
(8.108%) 3
حدود 2 تا 3 ساعت
(13.51%) 5
بیشتر از 3 ساعت

تعداد شرکت کنندگان : 37