close
تبلیغات در اینترنت
زندگی با طعم نگاه شهید
زندگی با طعم نگاه شهدا   چند دختری که در عرف جامعه به آن خوش حجاب نمیگویند کنار قبر شهید گعده گرفته بودند اولش کمی از خنده ها و شوخی کردن هایشان با هم سر قبر شهید ناراحت شدم کمی که فکر کردم دیدم چقدر هم اتفاقا میتواند دل نشین باشد این جمع خودمانی آن ها باشهیدشان! گویی سه دختر جوان با یک شهید نشسته اند و دارند گل میگویند و گل میشنوند! حس خوبی بود این که مجسم کنی شهید را دوستی میگفت بهشت…